Política de Privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

L’Editorial Afers garanteix la privacitat de les dades que obté dels seus usuaris d'acord amb les exigències legals vigents, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinen lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a l’Editorial Afers les seves dades personals per mitjà de qualsevol via.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de l’inscripció a la página web de l’Editorial Afers, i té com a finalitat la la gestió de la relació comercial: facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic, tramesa de comunicacions més personalitzades, servei postvenda i fidelització.

Usuaris registrats al web

Us informem que les dades personals que ens faciliteu s'incorporen al nostre fitxer automatitzat d'usuaris i reben un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Aquestes dades són necessàries per a tramitar les comandes i fer-vos arribar les comunicacions que puguin ser del vostre interès.

Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a administracio@editorialafers.com o bé una comunicació dirigida a l’Editorial Afers (apartat de correus 267, 46470 Catarroja), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

Les dades personals recollides són objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats. L’Editorial Afers ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

L’Editorial Afers no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen per mitjà del seu portal.

Delegat de protecció de dades

Adreça electrònica: administracio@editorialafers.com
Adreça postal, telèfon i horari d’atenció al públic: Editorial Afers, Avinguda Doctor Gómez Ferrer 55-5 (46470) Catarroja. Tel: 961269394

Més informació sobre la política de protecció de dades

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades