Condicions generals de la venda

 

Editorial Afers, SL és una societat amb domicili fiscal a Avinguda Doctor Gómez Ferrer 55-1-5 – 46470 (Catarroja) CIF: B96445077, inscrita al Registre Mercantil de ValènciaTom 5292, llibre 2600, foli 79, full V-43534, Insc. 2ª. i és la que fa les vendes on-line mitjançant aquest website.

 

Les comandes de compra electrònica realitzades per vostè mitjançant l'emplenament i la tramesa del formulari de comanda accessible a la nostra web, es regiran per aquestes condicions de contractació. El fet de formalitzar una comanda comporta l'acceptació, per part del client, d'aquestes condicions de contractació. Les esmentades condicions constitueixen l'acord entre les parts i s'apliquen mentre dura la posada en línia dels serveis oferts a la web. L'emplenament i tramesa de l'Ordre de compra expressa la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions generals.

El client serà responsable de la veracitat de les dades personals subministrades per a la tramitació de la seua comanda.

 

I. PROCEDIMENT DE COMPRA

 

a) Comanda

Per adquirir algun dels productes presents a la web, caldrà efectuar una comanda seguint les instruccions que proporciona l'apartat corresponent de la nostra pàgina.

La sol·licitud d'una comanda es porta a terme afegint al seu carret de la compra els diferents productes triats, amb la finalitat de formalitzar la seua compra a través d'Internet.

Les comandes són servides des de la nostra seu social a l'adreça que ens indique al formulari Adreça d’entrega.

Un cop haja triat els productes que desitja comprar, pot visualitzar la seua comanda al carret. El client podrà realitzar un seguiment de la seua comanda, com també modificar la quantitat d'articles demanats o eliminar-los del carret. Els preus estan desglossats al carret, de tal manera que el client pot saber, abans de facilitar-nos les seues dades, quin serà l'import total de la seua comanda, el preu dels productes, com també les despeses d'enviament si s'haguessen d'aplicar.

Un cop escollides les diferents opcions, per poder tramitar la seua comanda, pot fer una compra ràpida sense registrar-se, pot registrar-se seguint les instruccions indicades a la pàgina web o, si ja hi està registrat, introduint-hi la seua clau d'identificació personal. En aquesta pàgina se li demanaran les dades necessàries en cas d'absència d'aquestes, per poder finalitzar la comanda. Un cop emplenades, podrà passar al procés de pagament on podrà triar diverses modalitats.

L'acceptació de la comanda per part del client implica l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes que hi haja a disposició i de les condicions generals de venda. L’editorial Afers, SL tramitarà les comandes rebudes únicament en el límit de les existències disponibles. Si hi ha una manca de disponibilitat, se n'informarà al client tan ràpidament com siga possible.

 

b) Confirmació de compra

Un cop s'haja acabat el procés, apareixerà a la seua pantalla un resum de la comanda, i a més se li enviarà un correu electrònic on se li notificarà aquesta informació. Paral·lelament, la seua ordre de compra s'emmagatzemarà juntament amb la confirmació enviada.

 

c) Preu i modalitats de pagament

El preu dels productes serà l'indicat a la web. Els preus dels productes que apareixen a les diverses seccions de la web inclouen els impostos segons la legislació vigent.

El pagament es podrà realitzar a través dels mitjans següents:

· Targeta de crèdit o dèbit.

· Compte de PayPal

· Transferència o ingrés bancari.

En cas d'efectuar el pagament per mitjà de targeta de crèdit, les dades bancàries facilitades no quedaran emmagatzemades en cap fitxer de l'empresa.

PayPal garanteix la confidencialitat de l'operació, de manera que tampoc queda registrada cap dada bancària en cap fitxer de l’empresa.

En cas de pagament mitjançant transferència o ingrés bancari, el client haurà d’enviar una còpia del comprovant de l’ingrés o transferència al correu electrònic administracio@editorialafers.com, per tal d’agilitar el procés d’enviament. En cas contrari, fins que l’Editorial Afers no tinga l’abonament al seu compte bancari no podrà enviar la comanda.

La comanda serà abonada abans del lliurament del producte.

L’editorial Afers no farà enviaments contra reemborsament si el client no ho demana expressament i es fa càrrec de les despeses corresponents.

 

d) Impostos

El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a l'Estat espanyol, per la qual cosa les operacions de venda s'entendrà que estan realitzades en el domini social de Editorial Afers, SL: Avinguda Doctor Gómez Ferrer 55-1-5, 46470 Catarroja (País Valencià).

Els preus dels productes exposats a la pàgina web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, en el seu cas, siga procedent aplicar. Les compres que realitzen persones físiques domiciliades als Estats membre de la Unió Europea, estaran subjectes a l’IVA. Les compres que realitzen subjectes passius de l’IVA establerts als Estats membres de la Unió Europea, estaran exemptes de l’esmentat impost, sempre que envien una còpia dels seu número d’IVA/NIF amb caràcter previ. Les compres que realitzen persones físiques o jurídiques residents a Estats no membres de la Unió Europea, Canàries o Ceuta i Melilla estaran exemptes del IVA.

 

III. LLIURAMENT DE COMANDES I DESPESES D'ENVIAMENT

 

Les comandes servides des del nostre magatzem es poden enviar a través del correu tradicional o bé missatgeria i tots són de lliure elecció al carret. El termini de lliurament i el preu de la tramesa s'especifiquen a la pàgina.

Les despeses d'enviament es calculen tant en funció del sistema triat com de la destinació final de la comanda i del nombre de productes sol·licitats. Inclou despeses de transport i embalatge.

Per a qualsevol incidència relativa a una comanda, possibles defectes en aquesta o desistiment per part del client, es poden posar en contacte amb l'editorial Afers, SL per mitjà de correu electrònic escrivint a administracio@editorialafers.com, o bé per correu ordinari remès al domicili d’Editorial Afers.

 

 

IV. GARANTIES, ANUL·LACIONS I DEVOLUCIONS

El termini de devolució dels productes és de 7 dies naturals des de la recepció de la comanda per part del client.

El producte haurà de ser retornat en perfectes condicions. Una vegada rebem la comanda retornada, procedirem a la devolució de l’import pel mateix mitjà en què s’efectuà la compra. Les despeses de transport seran sempre assumides pel client.

També es podran tornar, dintre del mateix període de 7 dies, els productes defectuosos o en mal estat, que seran reposats sense cap mena de càrrec addicional.

 

V. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’Editorial Afers garanteix la privacitat de les dades que obté dels seus usuaris d'acord amb les exigències legals vigents, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinen lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a l’Editorial Afers les seves dades personals per mitjà de qualsevol via.

- Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de l’inscripció a la página web de l’Editorial Afers, i té com a finalitat la la gestió de la relació comercial: facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic, tramesa de comunicacions més personalitzades, servei postvenda i fidelització.

- Usuaris registrats al web

Us informem que les dades personals que ens faciliteu s'incorporen al nostre fitxer automatitzat d'usuaris i reben un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Aquestes dades són necessàries per a fer-vos arribar les comunicacions que puguin ser del vostre interès.

- Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a administracio@editorialafers.com o bé una comunicació dirigida a l’Editorial Afers (apartat de correus 267, 46470 Catarroja), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

- Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

Les dades personals recollides són objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats. L’Editorial Afers ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

- Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

L’Editorial Afers no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen per mitjà del seu portal.

 

VI. Legislació i resolució de conflictes

a) Les compravendes realitzades per Editorial Afers, S.L. es sotmeten a la legislació espanyola.

b) En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el de major proximitat a la seu social de Editorial Afers, S.L.